Monday, December 14, 2009

Putik-putik harapan
Hati ini bermain-main

#þqßJn=ôã$# $yJ¯Rr& äo4quysø9$# $u÷R9$# Ò=Ïès9 ×qølm;ur ×puZƒÎur 7äz$xÿs?ur öNä3oY÷t/ ֍èO%s3s?ur Îû ÉAºuqøBF{$# Ï»s9÷rF{$#ur ( È@sVyJx. B]øxî |=yfôãr& u$¤ÿä3ø9$# ¼çmè?$t7tR §NèO ßkÍku çm1uŽtIsù #vxÿóÁãB §NèO ãbqä3tƒ $VJ»sÜãm ( Îûur ÍotÅzFy$# Ò>#xtã ÓƒÏx© ×otÏÿøótBur z`ÏiB «!$# ×bºuqôÊÍur 4 $tBur äo4quysø9$# !$u÷R$!$# žwÎ) ßì»tFtB Írãäóø9$# ÇËÉÈ (#þqà)Î/$y 4n<Î) ;otÏÿøótB `ÏiB óOä3În/§ >p¨Yy_ur $pkÝÎötã ÇÚöyèx. Ïä!$yJ¡¡9$# ÇÚöF{$#ur ôN£Ïãé& šúïÏ%©#Ï9 (#qãZtB#uä «!$$Î/ ¾Ï&Î#ßâur 4 y7Ï9ºsŒ ã@ôÒsù «!$# ÏmÏ?÷sム`tB âä!$t±o 4 ª!$#ur rèŒ È@ôÒxÿø9$# ÉOÏàyèø9$# ÇËÊÈ !$tB z>$|¹r& `ÏB 7pt6ŠÅÁB Îû ÇÚöF{$# Ÿwur þÎû öNä3Å¡àÿRr& žwÎ) Îû 5=»tGÅ2 `ÏiB È@ö6s% br& !$ydr&uŽö9¯R 4 ¨bÎ) šÏ9ºsŒ n?tã «!$# ׎Å¡o ÇËËÈ ŸxøŠs3Ïj9 (#öqyù's? 4n?tã $tB öNä3s?$sù Ÿwur (#qãmtøÿs? !$yJÎ/ öNà69s?#uä 3 ª!$#ur Ÿw =Ïtä ¨@ä. 5A$tFøƒèC Aqãsù ÇËÌÈ tûïÏ%©!$# šcqè=yö7tƒ tbrâßDù'tƒur }¨$¨Z9$# È@÷ç7ø9$$Î/ 3 `tBur ¤AuqtGtƒ ¨bÎ*sù ©!$# uqèd ÓÍ_tóø9$# ߊÏJptø:$# ÇËÍÈ20. ketahuilah Bahawa (yang dikatakan) kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah permainan dan hiburan (yang melalaikan) serta perhiasan (yang mengurang), juga (bawaan hidup Yang bertujuan) bermegah-megah di antara kamu (dengan kelebihan, kekuatan, dan bangsa keturunan) serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak; (semuanya itu terhad waktunya) samalah seperti hujan Yang (menumbuhkan tanaman Yang menghijau subur) menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya, kemudian tanaman itu bergerak segar (ke suatu masa Yang tertentu), selepas itu Engkau melihatnya berupa kuning; akhirnya ia menjadi hancur bersepai; dan (hendaklah diketahui lagi, bahawa) di akhirat ada azab Yang berat (di sediakan bagi golongan Yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu), dan (ada pula) keampunan besar serta keredaan dari Allah (disediakan bagi orang-orang Yang mengutamakan Akhirat). dan (ingatlah, bahawa) kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang Yang terpedaya.

21. berlumba-lumbalah kamu (mengerjakan amal-amal Yang baik) untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu, dan mendapat syurga Yang bidangnya seluas Segala langit dan bumi, Yang disediakan bagi orang-orang Yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasulNya; Yang demikian ialah limpah kurnia Allah, diberikanNya kepada sesiapa Yang dikehendakiNya; dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia Yang besar.

22. tidak ada sesuatu kesusahan (atau bala bencana) Yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga Yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di Dalam Kitab (pengetahuan kami) sebelum Kami menjadikannya; Sesungguhnya mengadakan Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

23. (kamu diberitahu tentang itu) supaya kamu tidak bersedih hati akan apa Yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira (secara sombong dan bangga) Dengan apa Yang diberikan kepada kamu. dan (ingatlah), Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang Yang sombong takbur, lagi membanggakan diri.

24. orang-orang Yang bakhil dan menyuruh manusia supaya berlaku bakhil, (akan mendapat balasan Yang menghina); dan sesiapa Yang berpaling (dari mematuhi hukum Allah maka padahnya tertimpa atas dirinya sendiri), kerana Sesungguhnya Allah, Dia lah Yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

(Al-Hadid 57: 20-24)

Panas matahari menggigit-gigit. Menyengat ubun-ubun hingga ke lapisan dura, arachnoid dan pia yang melindungi otak. Terasa otak berdenyut-denyut akibat haba yang tak tertanggungkan. Bahang jalan raya menambah keperitan perjalanan, ditambah dengan degupan jantung sedang berlumba dengan masa, men-circulate darah agar panas tersebar ke seluruh badan dan terbebas ke udara melalui rongga-rongga kulit juga melalui 3 lapisan nipis kulit yang memerah ini. Badan mula merembeskan cecair lekit ke seluruh badan, membantu mengeluarkan sisa-sisa haba di setiap salurnya. Segala-galanya tamat bila berada di dalam kamar itu.

Kamar yang sangat luas, teduh dan berhawa dingin. Luar biasa dingin yang terasa. Semakin nikmat apabila peluh-peluh di dahi dan badan, meruap dan mendinginkan setiap cm tubuh. Kulit menggelap kembali dan hembusan nafas di mulut yang panas tadi beransur-ansur hilang suamnya.

Namun, jantung tidak berkurang degupnya. Malah kepantasannya bertambah di setiap minit seolah-olah ingin membelah dada dari bahagian dalam rusuk dan terus keluar ke arah dunia ini. Tangan yang tadi menggigil angkara pemanasan global, kini bertambah gigilan dan getarannya, kerana kepanasan yang sangat membahang dari dalam badan sendiri. Ia lebih panas berbanding panasnya matahari mahupun pemanas elektrik ataupun apa sahaja yang memanaskan di atas muka bumi Allah ini.

Semuanya bahana hati. Hati yang tidak henti-henti mempermainkan pemiliknya (pemilik sementara). Hati yang sentiasa berbolak balik antara kebenaran dan kebatilan. Di antara islam dan jahiliyyah. Walau tahu akan al-haq, namun seringkali hati yang berkudis ini menipu dan mengkhianati sekujur jasad ini. Hingga akhirnya seluruh jasad menjadi mangsa kebodohan. Walau hiba pernah menerpa dan otak berkira-kira, menunding keinsafan, namun ia seperti tidak pernah belajar daripada pengalaman. Tidak pernah cukupkah kegelapan lalu memberikan sebuah erti betapa jelasnya unsur syaitani akan memakan diri? Namun, namun, namun, diri ini tidak ubah seperti kaum-kaum lain yang berseru kepada penyeru iLahi. Kata-katanya masih mirip dahulu, walau sekadar di dalam hati:

(#qä9$s%ur $oYç/qè=è% þÎû 7p¨ZÅ2r& $£JÏiB !$tRqããôs? Ïmøs9Î) þÎûur $oYÏR#sŒ#uä ֍ø%ur .`ÏBur $oYÏZ÷t/ y7ÏZ÷t/ur Ò>$pgÉo ö@yJôã$$sù $uZ¯RÎ) tbqè=ÏJ»tã ÇÎÈ


5. dan mereka berkata: "Hati Kami Dalam tutupan Yang berlapis-lapis (menghalang kami) daripada memahami apa Yang Engkau serukan Kami kepadaNya, dan pada telinga Kami penyumbat (menjadikan Kami tidak dapat mendengarnya), serta di antara Kami denganmu ada sekatan (yang memisahkan fahaman kita); oleh itu, bekerjalah Engkau (untuk ugamamu), Sesungguhnya Kami juga tetap bekerja (untuk mempertahankan kepercayaan kami)! "

(Fussilat 41: 5)


Mari mencari kunci-kunci

Sesungguhnya keampunan Allah sentiasa terbuka untuk hambaNya yang beristighfar (rasa dan kata) dan bertaubat (amal tindakan). Allah sentiasa menyukai hamba-hambaNya yang ingin kembali kepadaNya, dan beramal kepadaNya.

Kita selalu mencari kunci-kunci untuk membuka hati manusia, sehingga kadang-kadang kita kehilangan gugusan kunci kita. Tekadang lupa bahawa hati ini akan sentiasa menyimpang siur daripada arah yang telah ditetapkan. Bila arah makin menjauh dek sudut ketakwaan mencapah dari ufuknya, barulah tangan meraba-raba lantai yang bersemak itu. Segala macam mat-mat lain dijumpai sebelum ketemu kunci kepada hatinya.

Malangnya, tangannya hanya menunggu masa untuk kelalaian minda sedar, untuk kembali melepaskan kembali kunci tadi ke dalam semak samun yang tiada janji.

Pada saat itu, kegelapan yang dibayangkan indah tadi baru terasa seksa. Semakin seksa apabila membayangkan kata-kata Tuhan yang mengingatkan kepada seksaanNya yang tidak terkata. Betapa lebih seksa, kerana segalanya umpama perlu diulang semula. Kerana di sebuah puncak kebaikan itu, diri lupa dan mengorbankan semua hanya kerana bisikan-bisikan pujangga.

Padanlah kemenangan itu tidak sudi-sudi berjumpa dengan kita. Padanlah diri ini alih-alih buat perkara yang sama. Semuanya kerana ada ahli-ahli sampan ini mendayung ke belakang, sedang yang lain kadang-kadang ke depan dan kadang-kadang ke depan. Hanya sedikit dan terpilih mampu teguh di atas mujahadah, untuk tanpa jemu, SENTIASA MENDAYUNG KE DEPAN.

Betapa diri berasa semakin lama semakin lesu, seiring dengan patahnya sepasang sayap mujahadah itu.

Insya Allah-Maher Zain


Everytime you feel like you cannot go on
You feel so lost
That your so alone
All you is see is night
And darkness all around
You feel so helpless
You can`t see which way to go
Don`t despair and never loose hope
Cause Allah is always by your side

Insya Allah
Insya Allah you`ll find your way

Everytime you can make one more mistake
You feel you can`t repent
And that its way too late
Your`re so confused,wrong decisions you have made
Haunt your mind and your heart is full of shame


Don`t despair and never loose hope
Cause Allah is always by your side
Insya Allah
Insya Allah you`ll find your way
Insya Allah
Insya Allah you`ll find your way

Turn to Allah
He`s never far away
Put your trust in Him
Raise your hands and pray
OOO Ya Allah
Guide my steps don`t let me go astray
You`re the only one that showed me the way,
Showed me the way
Insya Allah
Insya Allah we`ll find the way
1 comment:

tulip putih said...

salam..

sangat terkesan dgn post ni.
(terkena jugak kat diri sendri)..

sama jugak dgn post2 yang lain..sgt2 terkesan.

teruskan berdakwah melalui tulisan..
sedikit sbyk mjadi wasilah kekuatan ntok para pejuang agama Allah..insyaAllah..

[Blog Archieve]

[Ahlan Bina]